Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Retningslinjer

Retningslinjer

Ud fra risikobilledet og Tønder Kommunes mål for klimatilpasning er der udarbejdet retningslinjer for Tønder Kommune med hensyn til klimatilpasning. Der er også udarbejdet Generelle rammer for lokalplanlægning, som er mere specifikke.

 

Retningslinje 8.1.0

Detaljerede analyser af hvordan klimaforandringer påvirker oversvømmelsesrisikoen ved større vandløb med tilhørende å-diger skal afsluttes inden 2018.

 

Retningslinje 8.1.1

Byudviklingen tilpasses klimaforandringerne ved at byudvikling skal foregå i klimasikre områder. Byudvikling i oversvømmelsestruede områder kan kun finde sted, hvis det parallelt i processen er teknisk og økonomiske muligt at klimatilpasse arealerne.

 

Retningslinje 8.1.2.

I kystnærhedszonen skal nybyggeri have en minimum sokkelkote på 4,6 m DVR90.

 

Retningslinje 8.1.3.

Ved større anlægsprojekter, herunder infrastruktur, skal der i det omfang, der er muligt indarbejdes klimatilpasningstiltag.

 

Retningslinje 8.1.4.

Skader som følge af oversvømmelse fra kraftig regn skal begrænses ved at aflede overfaldevand til robuste områder, hvor vandet ikke skader væsentlige værdier.

 

Retningslinje 8.1.5.

Ved udbygning og ændring af kloaksystemet skal der tages hensyn til øget belastning som følgende af klimaforandringer. Løsninger som også skaber eller øger rekreative værdier prioriteres.

 

Retningslinje 8.1.6.

Udpegning af nye lavtliggende arealer herunder landbrugsarealer, som kan genoprettes til vådområde og tilbageholde vand, skal indgå i en samlet planlægning. Fremtidig planlægning skal vurderer disse arealers egnethed som bufferzoner til tilbageholdelse af vand ud fra en bred række af kriterier.

 

Retningslinje 8.1.7.

Initiativer til klimatilpasning skal løbende forholde sig til nye analyser og viden om klimaforandringer samt nye teknologier til klimatilpasning.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.