Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Rammer for Klimatilpasning Niveau for klimatilpasning

Niveau for klimatilpasning

Når ekstreme vejrhændelser som følge af klimaforandringer overskrider et vist niveau, er det ikke længere rentabelt at klimatilpasse. Udgifterne til at udbedre skader fra sådanne hændelser vil være lavere end investeringer i forebyggelse. Det kan være vanskeligt at præcisere, hvor en sådan linje skal gå, men serviceniveauet angiver et forpligtende niveau for, hvornår der skal klimatilpasses.

Spildevandsplanen for Tønder Kommune fastsætter et serviceniveau for de kloakerede områder. Serviceniveauet markerer grænsen for, hvor ofte Tønder Kommune og Tønder Forsyning vil acceptere, at der forekommer oversvømmelser på terræn i de kloakerede områder. Serviceniveauet tillader oversvømmelser i fælles kloakerede områder én gang hvert 10. år og i separat kloakerede områder én gang hver 5. år. I fælles kloakerede områder er regnvand og spildevand blandet i ét system. Ved oversvømmelser herfra kan spildevandet komme op på terræn. I separat kloakerede områder er spildevand og regnvand separeret i adskilte systemer, hvor oversvømmelserne kun vil være fra regnvand. Serviceniveauet fra spildevandsplanen forbliver uændret, da risikokortene for de kloakerede områder viser, at det ikke vil blive omfattende problemer med oversvømmelser i fremtiden.

I planlægningen arbejder vi med tre forskellige rammer for klimatilpasning, som tegner forskellige niveauer for klimatilpasning.

Forebyggelse: At mindske sandsynligheden for oversvømmelser.

Begrænsning: At mindske omfanget af oversvømmelser.

Afhjælp: At mindske sårbarheden over for oversvømmelser.

Forebyggelse: Planlægning for nye områder og konkret tiltag i eksisterende områder skal bevirke, at der kan håndteres mere regnvand på stedet. Planlægning for nye områder til byudvikling, skal allerede her tage højde for potentiel oversvømmelsesrisiko og muligheder for at klimatilpasningstiltag kan bidrage til en grønnere by.

Begrænsning: At reservere større arealer til afledning af regnvand ved kraftig regn. Det kan være parker, boldbaner, lavtliggende marker eller engarealer, som er med til at begrænse omfanget af skaderne på bebyggelse eller infrastruktur i tilfælde af oversvømmelse.

Afhjælpe: Hvis klimaforandringerne forårsager kraftige ekstremhændelser, er den generelle beredskabsplan og indsatsplaner gældende. Den afhjælper konsekvenserne af kraftig oversvømmelse.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Links

Spildevandsplan for Tønder Kommune