Generelle rammer for lokalplanlægning

Tønder Kommune fastsætter i dette kommuneplantillæg generelle rammer for lokalplanlægning, som skal sikre klimatilpasning og give mulighed for at klimatilpasning indgår som rekreative og æstetiske element i byudviklingen. Rammerne gælder alle arealanvendelser (11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 jf. koder for arealanvendelse i kommuneplanen). Derudover er retningslinjerne også gældende for planlægningen.

 

001.

Der skal i fremtidig lokalplanlægning fastsættes maksimale befæstelsesgrader. Befæstelsesgraden vurderes individuelt i forhold til lokalplanområdet. Grønne tage kan trækkes fra det befæstede areal. Delvis gennemtrængelig belægning kan også påvirke beregningen af befæstelsesgraden.

 

002.

Ved nybyggeri skal muligheden for grønne tage vurderes. Muligheden for grønne tage skal prioriteres i områder, som ikke er omfattet af bevaringsværdige helheder.

 

003.

Regnvand skal for så vidt teknisk muligt løbe på overfladen til forsinkelsesbassiner eller nedsivningsarealer. Det er både på egen grund, i vejrabatter og i vandrender.

 

004.

Regnvand skal indgå som et synligt, rekreativ og æstetisk element i byen, hvor det er muligt.

 

005.

Regnvand fra større befæstede arealer, som p-pladser og opholdsarealer, skal renses inden udledning til vådområder eller nedsivning. Dog kan regnvand uden speciel forureningsrisiko udledes eller nedsives lokalt. Udledning eller nedsivning af regnvand kan kun ske efter tilladelse fra kommunen.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.