Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Risikobillede Rammer for Klimatilpasning Handleplan for Klimatilpasning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Handleplan for Klimatilpasning Yderligere analyse af klimaforandringerne

Yderligere analyse af klimaforandringer

For at sikre en robust udvikling, som tager højde for klimaudfordringerne arbejder, Tønder Kommune med langsigtede strategier. Vi vil analysere en række forhold for at give et kvalificeret bud på hvordan klimaforandringerne påvirker os her i Tønder Kommune. Først på den baggrund kan der investeres i de nødvendige klimatilpasningstiltag.

Særligt for områder i det åbne land er det vigtigt med yderligere kortlægning og analyse. Dels fordi, kortlægningen er af meget overordnet karakter for det åbne land, og dels fordi manglende viden om komplekse vandløb, gør det til en stor udfordring at skabe overblik.

Tønder Kommune vil arbejde for at iværksætte analyser på følgende områder:

 

Havvandsstigninger

Vi har brug for mere viden om havvandstigningernes konsekvenser for digesikkerhed, kystudvikling, vadehav og anden kystnatur. Den viden kan vi indhente ved at styrke samarbejdet med Kystdirektoratet, andre myndigheder og vidensinstitutioner for at fremme analyser, videndeling og kompetenceudvikling.

 

Grundvandsanalyser

Nogle kommuner og regioner har i samarbejde med GEUS fået lavet grundvandskort. Tønder Kommune vil følge med i udviklingen med kortlægningen og vil, hvis det bliver relevant også undersøge mulighederne for at gennemføre en lignende kortlægning.

 

Vandløbsanalyser

Risikobilledet for vandløb har store usikkerheder. Det er derfor nødvendigt med mere indgående viden om vandløbene, før vi kan træffe beslutninger om eventuelle klimatilpasningstiltag. Fremadrettet vil der blive udarbejdet mere detaljerede vandløbsmodeller, der knytter sig til væsentlige samfundsmæssige interesser i forskellige sammenhænge som eksempelvis vandplanlægning og naturgenopretning. Disse modeller vil kunne indgå i kommende analyser af klimaforandringerne. Tønder Kommune vil arbejde for at analysere, i hvilken udstrækning vi kan samle eksisterende modeller og data og bruge det til en overordnet analyse af oversvømmelsesrisikoen ved de større vandløb.

For Vidå i Tøndermarsken, hvor ådiger og afvandingssystemet beskytter byområder og tekniske anlæg, har Tønder Kommune iværksat en analyse af vandstande under et fremtidigt klima og de potentielle oversvømmelsesområder. Analysen forventes færdig i 2015.

 

Tønder by

Tønder Forsyning vil som led i et projekt om intelligent styring af regnvand iværksætte yderligere analyser af risikoen for oversvømmelse i Tønder by.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

vand i det åbne land
vand i det åbne land