Initiativer

Som del af et større projekt undersøger Tønder Forsyning sammen med Tønder Kommune mulighederne for at bruge forskellige lokaliteter i Tønder by som regnvandsbassiner. Det er et initiativ, der udover at klimatilpasse også kan forskønne og forgrønne byens rekreative arealer og dermed skabe større herlighedsværdi for borgerne.

 

Tønder Nord er i spildevandsplanen udpeget til fokusområde. Området er udlagt til et nyt erhvervsområde, og det har højt grundvand og hydraulisk overbelastede vandløb. Det udfordrer til håndteringen af overfladevand, der kan blive løst som en del af et klimatilpasningsprojekt.

 

En undersøgelse af digesikkerheden i Vidå har vist, at det har en positiv effekt på digesikkerheden at øge reservoirkapacitet nedstrøms i åsystemet. Flere reservoirområder kan blive etableret som attraktive naturområder eller blive kombineret med landbrugsdrift. Tønder kommune vil tage initiativ til, at mulighederne for sådanne områder bliver undersøgt nærmere.

 

Tønder Kommune vil kortlægge potentialet for klimatilpasning i synergi med naturforbedrende tiltag. Det gælder tilbageholdelse af overfladevand ved hjælp af ådalsprojekter, mose- og vådområder. I sådanne naturgenopretningsprojekter bliver vandløbene og ådalene ført tilbage til mere naturlige tilstande.  Udrettede vandløb bliver snoet igen, og der kan bliver dannet små søer. Det kan have en positiv klimatilpasningsvirkning, da vandløbene så kan rumme mere vand. Samtidig giver projekterne en række andre naturgevinster. Eksempelvis har Tønder Kommune netop udarbejdet en rapport om mulighederne for forbedring af afvanding og natur ved Brede Å.

 

Tønder Kommune vil undersøge muligheder for at sikre forsyningen af klæg til ådigerenovering og forstærkning. Dette vil ved indvinding give ny natur.

 

Tønder Kommune er meget opmærksom på, hvordan klimaforandringer påvirker Rømø. Vi vil løbende vurdere nye metoder og ny forskning, som vi kan bruge til dels at kortlægge, hvordan klimaforandringer påvirker Rømø, og dels at undersøge mulighederne for at afhjælpe nogle af klimaudfordringerne med nye teknologier.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.


Billeder

regnvejr
regnvejr