Læsevejledning

Klimatilpasningsplanen er et forslag til kommuneplantillæg nr. 24-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Den skal sikre, at klimatilpasning fremadrettet indgår som en integreret del af planlægningen og udviklingen i Tønder Kommune.

Hovedafsnittet Politik og Mål beskriver Tønder Kommunes mål for klimatilpasning, de grundlæggende forudsætninger for planen, specifikke klimaudfordringer i Tønder Kommune og Tønder Kommunes vision for klimatilpasning.

Hovedafsnittet Risikobillede viser hvilke områder i Tønder Kommune, der er i risiko for at blive oversvømmet, som følge af fremtidige klimaforandringer. Kortlægningen er opdelt i to. Én for de kloakerede områder, som er byerne og én for ikke kloakerede områder, som er det åbne land. Oversvømmelseskort for det åbne land viser sandsynligheden for oversvømmelse som følge af klimaforandringer på et overordnet niveau. Det giver en indikation af, hvor de fremtidige klimaforandringer vil give oversvømmelser, men det er ikke en præcis analyse. For byerne er der et mere detaljeret oversvømmelseskort. Værdikort viser værdien af de områder, der kan risikere at blive oversvømmet. Risikokort sammenholder oversvømmelseskortene med værdikortet, hvilket giver et billede af, hvor potentielle oversvømmelser vil gøre størst skade. Afsnittet munder ud i et samlet risikobillede for by og det åbne land i Tønder Kommune, hvor risikoområder udpeges.

Hovedafsnittet Rammer for klimatilpasning beskriver hvordan vi vil arbejde med klimatilpasning gennem Retningslinjer og Generelle rammer for lokalplanlægning. Derudover ses klimaudfordringer, risikobillede og handlerum i forhold til en række forskellige klimatemaer, som er særlige vigtige for Tønder Kommune. Relation til øvrige planer beskriver hvordan Tønder Kommunes vision og mål for klimatilpasning indarbejdes i den øvrige planlægning og udvikling af kommunen. Ansvarsområder redegør for den lovgivning, som har indflydelse på klimatilpasningsområdet.

Hovedafsnittet Handleplan for klimatilpasning beskriver hvad Tønder Kommune gøre for vil klimatilpasse udviklingen på lang sigt og på kortere sigt. Hvordan vi arbejder med klimatilpasning i den generelle planlægning og drift samt i samarbejde med borgere og interessenter, har stor betydning for at sikre, at udviklingen i Tønder Kommune er robust over for klimaforandringer. Klimatilpasningsprojekter beskriver, hvilke projekter Tønder Kommune vil arbejde for at sætte i gang på kort sigt.

Planens betydning for min ejendom beskriver, hvordan du kan læse, hvilke dele af klimatilpasningsplanen har betydning for dig. Her står også, hvad du som borger, kan gøre for at klimatilpasse din ejendom.

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt.